Sviktende leder-kompetanse

Tirsdag i påskeuken handlet Aftenpostens leder om tilregnelighetsutvalgets forslag til endrede regler for strafferettslig utilregnelighet. Aftenposten er spektiske (sic) til utvalgets ønske om å opprettholde (en modifisert form av) det medisinske prinsipp for å avgjøre utilregnelighet, og viser at flere høringsinstanser gir uttrykk for den samme motstanden, bl.a.:

«En reservasjonsløs tilslutning til den tradisjonelle diskriminering av mennesker med alvorlige mentale eller psykososiale funksjonsnedsettelser», skriver den internasjonale straffedomstolens representant i Norge.

Imidlertid kommer denne innvendingen ikke fra «den internasjonale straffedomstolens representant i Norge» Les videre