Idrettsforbundet «forbeholder seg» en fiktiv rett?

Jurist Stig Eidissens avsløringer av hva som egentlig ble avtalt mellom norske myndigheter og IOC ifm. søkeprosessen for OL 2022, har skapt adskillig blest de siste dagene. Jeg kommenterte i forrige blogginnlegg hvordan kulturministeren insisterer på at de har hatt en «tydelig dialog» med IOC om behovet for å få ned kostnadene  – uten å nevne at vertskapsby-kontrakten slår entydig fast at dersom partene ikke blir enige gjennom ‘dialog’, så skal en eventuell tvist (f.eks. om nye krav fra IOCs side) løses ved en juridisk bindende voldgiftsbeslutning.

I onsdagens VG går Norges Idrettsforbund og Oslo søkerkomité (representert ved henholdsvis generalsekretær Inge Andersen og adm. dir. Eli Grimsby) hakket lengre i å påstå at Norge vil beholde styringen med OL-prosessen. De siterer hele passasjen fra kontrakten om at ‘enighet skal forsøkes [min uth. – aldeles ikke Andersens og Grimsbys, dersom noen skulle tro det] løst på en gjensidig tilfredsstillende måte gjennom forhandlinger’ – men utelater den umiddelbart påfølgende setningen om at en fortsatt uenighet skal avgjøres ved voldgift.

Og i aller siste avsnitt av sitt innlegg slår Andersen og Grimsby kategorisk og bombastisk fast at:

Vi har ikke fått noen signaler – snarere tvert imot – på at vi må forberede oss på at det vil komme fordyrende krav fra IOC. Skulle så skje, ja så skal det forhandles. Og vi vil forbeholde oss retten til å si nei.

Dette presterer altså lederne for Norges OL-søknad å fremføre selv om det står uttrykkelig, i kontrakten som de håper å kunne underskrive, at dersom de ‘sier nei’ men IOC står på sitt, så må saken i tilfelle løses ved bindende voldgiftsforhandlinger: Les videre

Om å ha «tydelig dialog» med makta

Kulturminister Thorhild Widvey tar på Minerva til motmæle mot anklagene om at hun har garantert å fullt ut overholde IOCs regelverk ifm. et eventuelt vinter-OL i Oslo i 2022, og at hun dermed har gitt opp sine tidligere utspill om å utfordre IOCs regelverk. Kulturministeren fremhever at hun har «vært tydelig møter med IOC om at kostnadene må ned», hvilket undertegnede kommenterer på i kommentarfeltet: Les videre

Rekursiv tabloidisering

I juni ble det store oppslag i mange land av nyheten om at «Alle 30 jenter i en skoleklasse i Norrköping i Sverige viser seg å være kjønnslemlestet». Etter hvert viste det seg imidlertid at nyheten var klart misvisende på (minst) to punkter:

1) Samtlige jenter som det var snakk var innvandrerjenter (hovedsakelig fra Somalia) som var blitt kjønnslemlestet i hjemlandet før de kom til Sverige, og

2) Det var ikke snakk om noen ordinær skoleklasse, men tvert imot om en midlertidig gruppe som ble satt sammen for å snakke om nettopp denne typen problemer, og der jentene formodentlig var plukket ut nettopp fordi de kom fra ‘risikoland’.

Saken var selvsagt like fullt en bekymringsfull vekker om hvor vanlig slik kjønnslemlestelse er i mange områder (og derfor også blant asylsøkere fra disse områdene), men sjokkverdien av at dette angivelig skulle foregått i stort omfang også i Sverige viste seg altså å ikke ha rot i virkeligheten.

I helgens Dagbladet Pluss skriver Haddy N’Jie om denne saken med overskriften og ingressen:

«Samtlige 30 jenter i en skoleklasse i Sverige viser seg å være kjønnslemlestet»

Nyheter på falske premisser

Hvem løy?

Men hvordan presenterer Dagbladet essayet (eller kommentaren, eller hva det nå er), på sin forside (som tredje høyeste sak)?

db-haddy

«Samtlige 30 jenter i en skoleklasse i Sverige viser seg å være kjønnslemlestet»

Ingen sensasjon, skriver Haddy N’jie.

Det burde være unødvendig å forklare at den naturlige tolkningen av ingressen «Ingen sensasjon» (i hvert fall for det store flertallet av lesere som ikke kjenner eller husker saken) vil være «Dette burde ikke komme som en overraskelse på noen» – altså at en slik høy forekomst av kjønnslemlestelse i Sverige er ‘som forventet’. Du må klikke deg inn på artikkelen (og helst også ha/kjøpe Dagbladet Pluss-abonnement) for å forstå at hele artikkelens poeng er at sitatet i tittelen er feil.

Så med andre ord: Selv når Dagbladet trykker en artikkel som handler om at nyheter presenteres på en sensasjonalistisk måte som bygger på falske premisser, så presterer Dagbladet å presentere saken på en sensasjonalistisk måte som bygger på falske premisser!