Et reservasjonsrettskompromiss

Nå som regjeringen har varslet at en ha en full høringsrunde på hvordan man skal implementerer fastlegers reservasjonsrett mot å henvise abortsøkende pasienter til sykehus, så tenkte jeg at jeg skulle presentere følgende kompromissforslag som muligens kan ivareta både kvinnens behov for å slippe å møte ytterligere hindringer i prosessen med å å søke og gjennomføre en abort og «reservasjonslegenes» behov for å unngå å utarbeide en henvisning til sykehus for abort.

I regjeringens skisserte forslag, skal reservasjonslegen ha plikt til å skaffe pasienten time hos en annen allmennlege innen maks ett døgn. Så hva da om alle sykehus utpekte en eller flere av sine egne leger – gjerne leger som ikke normalt gjennomfører aborter – som «kontaktleger» til å håndtere slike henvendelser fra reservasjonsleger?

Kvinnene ville da få mulighet til å gå videre i abortprosessen uten noe forsinkede ekstraledd, ved at de kommer rett til sykehuset dit de uansett ville dratt for å gjennomføre aborten, uten å bli pålagt den ekstra oppgaven/byrden å selv måtte finne rett sted å henvende seg. «Kontaktlegen» på sykehuset vil også ha muligheten til å gjøre visse administrative forbedelser til aborten forut for timen, siden det bare vil være abortsøkende kvinner som blir henvist til til ham for «konsultasjon».

Samtidig vil reservasjonslegen få oppfylt sitt behov for å slippe å «henvise pasienten til abort» – alt han gjør er å henvise kvinnen til konsultasjon hos en allmennlege (akkurat slik alle parter forutsetter at reservasjonslegen skal ha plikt til å gjøre), bare at allmennlegen i dette tilfellet jobber på sykehus.

Påpek gjerne eventuelle problemer og snubletråder som jeg måtte ha oversett, men ut fra min (riktignok begrensede) kjennskap til spørsmålet) fremstår dette som et kompromiss som (i hvert fall i alle praktiske henseende) burde være spiselig for alle parter.

Rettelse til Knut Arild Hareide

I debatt med Susanne Kaluza om fastlegers reservasjonsrett siterte Krf-leder Knut Arild Hareide (9:50 min) følgende fra en mye nevnt Europaråds-resolusjon:

Ingen person, sykehus eller institusjon skal bli presset, holdt ansvarlig eller diskriminert på bakgrunn av at man nekter å utføre, tilrettelegge, assistere, eller henvise til en abort.

Problemet er bare (som også flere andre har påpekt i tidligere runder av denne debatten) at dette er feil oversettelse av den engelske originalteksten (min uth.):

No person, hospital or institution shall be coerced, held liable or discriminated against in any manner because of a refusal to perform, accommodate, assist or submit to an abortion, the performance of a human miscarriage, or euthanasia or any act which could cause the death of a human foetus or embryo, for any reason.

I denne sammenhengen har formuleringen «submit to an abortion» den helt entydige og isolerte betydningen «[å] underkaste seg abort», slik at den korrekte oversettelsen blir:

Ingen person, sykehus eller institusjon skal bli presset, holdt ansvarlig eller diskriminert på bakgrunn av at man nekter å utføre, tilrettelegge, assistere, eller underkaste seg en abort.

Henvisning til abort ville i denne sammenhengen ha hett «to refer (someone) to an abortion«, og det er således klart at resolusjonen IKKE (i hvert fall ikke eksplisitt) beskytter retten til å nekte å henvise til abort.

(For en litt grundigere drøfting av hvordan denne ordlyden har oppstått og hvordan den skal forstås (inklusive enighet om dette punktet mellom undertegnede og en reservasjonsrettsforkjempende teolog), les denne diskusjonen samt her og her.)

 

Les også: Et spørsmål om fastlegers reservasjonsrett

Dagens sitat: Heng ham ikke, vent til han kommer seg

Fra Aftenposten (via @Ingeborgborg):

Den 37 år gamle tobarnsfaren var dømt til døden for besittelse av narkotika, og skulle henrettes i fengselet i Bojnor nordøst i Iran 9. oktober, melder organisasjonen Iran Human Rights.

Han ble erklært død etter hengningsforsøket, men folk på likhuset oppdaget dagen etter at han fortsatt pustet.

Alireza M. ble overført til fengselssykehuset, der tilstanden hans beskrives som «tilfredsstillende». Men dommeren Mohammad Erfan sier ifølge iranhr.net at dødsdommen står ved lag, og at dommen vil bli fullbyrdet «så snart den dømte er frisk nok».

Fra Oscar Wildes The Ballad of Reading Gaol:

[E]ach man does not die.

He does not die a death of shame
On a day of dark disgrace,
Nor have a noose about his neck,
Nor a cloth upon his face,
Nor drop feet foremost through the floor
Into an empty place.

He does not sit with silent men
Who watch him night and day;
Who watch him when he tries to weep,
And when he tries to pray;
Who watch him lest himself should rob
The prison of its prey.

Dagens sitat: Kalle Moene om uføretrygd

Dette avsnittet fra Kalle Moenes anmeldelse av Jon Hustads bok «Farvel Norge» er så presist og betimelig at det får lov til å stå uten videre kommentar.

Hustad argumenterer som om de fleste av dem som nå er på uføretrygd nødvendigvis ville ha jobbet i tidligere tider og i andre land. Mange av dem ville selvsagt vært hjemme i den utvidede familiens omsorg. Han glemmer at velferdsstaten blant annet forsikrer familien mot mange krevende omsorgsoppgaver. Så lenge de implisitte skattene innad i familien ikke er med i sammenlikningen, framstår derfor skattebyrdene av velferdsstaten som mer urimelig enn de er. Hustad åpner aldri for at antallet trygdede tidligere var for lavt, men ser bare for at dagens antall er for høyt.

Dagens sitat: KRL som fellesfag

Undertegnede benytter anledningen til å sette ny rekord i å strekke begrepet «Dagens sitat».
Dette var nemlig fra en debatt midt på 90-tallet om innføringen av et felles KRL-fag, og hvor glimrende det ville fungere å la elever fra mange forskjellige religioner følge samme undervisning:

For eksempel, hvis de kristne barna skal tegne Jesus, så kan de muslimske barna tegne Muhammed isteden.

Det var da det, og itte nå…

Min ungdomsorganisasjon er mer visjonær enn din ungdomsorganisasjon

Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy kritiserer AUFs fravær av nye politiske ideer:

Sandøy presiserer at idéboka ikke er vedtatt politikk, men at det er en bok med nye ideer fra forskjellige medlemmer i Unge høyre.

– Den inneholder store ideer, og noen små ideer – men det er en hel bok med 50 ideer. Mens det siste nye jeg hørte fra AUF, var et forslag om gratis klamydiatest for 14-åringer.

Unge Venstres Mathias Fischer er ikke imponert over verken AUF eller UH

AUF og Unge Høyre krangler om hvem som klarer å finne på flest «ideer for Norge», men viser at de kun er ute etter å flikke på det bestående.

og presenterer sin egen 50-punkts liste, inklusive republikk, verdensføderasjon og «lyntog både hit og dit».

Grønn Ungdoms leder nasjonale talsperson Hallvard Surlien har lite til overs for Unge Venstres forslag heller:

I Unge Venstre er de mest radikale forslagene å tillate poker, vin i butikk og majestetsfornærmelser.

og foreslår selv å avvikle landegrenser, forsvaret og aldersgrensen for stemmerett.

Et spørsmål om fastlegers reservasjonsrett

Som kjent har den nye regjeringen forpliktet seg til å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise til for eksempel abort eller andre medisinske inngrep som leger av religiøse eller moralske grunner vegrer seg mot å delta i.

Jeg gjentar derfor et spørsmål jeg stilte forrige gang denne debatten var oppe:

La opp tenke oss en kvinne som får påvist at fosteret har en alvorlig skade, slik at fosteret sannsynligvis vil være dødfødt, og i beste fall vil kunne leve i høyst ett år i konstante smerter. I tillegg er det stor risiko for alvorlige komplikasjoner for moren under fødselen. Et ikke ubetydelig antall leger vil mene at det er uetisk å IKKE ta abort i dette tilfellet. Dersom kvinnen likevel velger å bære frem barnet og ber om henvisning til den nødvendige medisinske oppfølging under svangerskapet, bør fastlegen hennes ha rett til å reservere seg mot å henvise henne (med begrunnelsen at han «av moralske grunner vegrer seg mot å delta i» denne behandlingen)?

Svar utbes.

Dagens sitat: KRLE med stor K*

Avstemning: Hvilket sitat fra TV2s artikkel om den nye regjeringens KRLE-forlik er morsomt?

1) TV2s noe særegne oppfatning av dagens tilstand i skolen:

KrF gjeninnfører kristendom i religionsfaget på skolen

2) Knut Arild Hareides begrunnelse for hvorfor man bør gjeninnføre øke mengden undervisning om kristendom i skolen:

Det var jo kirken som i sin tid startet skolen, så det er viktig med kunnskap om kristendommen i skolen.

*) Ja, jeg vet at KRLE også skrives med stor R, L og E, men dere skjønner hva jeg mener, ikke sant?